ความเห็น 271648

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

Pพชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
โรงพยาบาลบ้านแพรก

อาจเป็นเพราะเรารับรู้ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาหรือสรรพสิ่ง และพวกเขาหรือสรรพสิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา  ....เรา...ทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน  

http://gotoknow.org/blog/kmforlife/97394