ความเห็น 2680533

ครูภูมิปัญญาสู่สากล...ทางเดินท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เขียนเมื่อ 
  • เป็นเวทีที่น่าสนใจมากครับ ขอเชียร์ ขอเชียร์
  • การพัฒนาพื้นที่ในสื่อหลักเพื่อสร้างความมีชีวิตให้กับภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ ที่อยู่ในงานศิลปะแขนงต่างๆนั้น จำเป็นมากครับที่ต้องหาโอกาสพัฒนาคนทางด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในแนวสากล กระแสหลัก กระแสทางเลือก และในแนววิถีชุมชน เรื่องนี้และเรื่องในลักษณะนี้ จะอาศัยคนทำสื่อและคนสื่อสารถ่ายทอดทางสื่อแบบทั่วไปอย่างเดียว ก็จะทำได้เพียงการรายงานระดับกิจกรรม ซึ่งในอดีต สังคมมักอาศัยสื่อในรูปแบบการรายงาน (Reporting) แต่ปัจจุบัน งานทางด้านนี้ควรต้องเพิ่มบทบาทสื่อในมิติอื่นๆช่วยด้วย
  • สื่อทางด้านนี้ ต้องช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความบันเทิงเริงรมย์ ให้วิธีมองและวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อโลกและชีวิต ให้ความสดชื่น ความบันดาลใจ พาเข้าถึงอรรถรส เข้าถึงภูมิปัญญา สามารถจัดการความรู้ทางสื่อ และทำให้เรื่องราวต่างๆ มีความหมาย เห็นความเชื่อมโยงและมีความเป็นชีวิตเข้ากับสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในทุกระดับควรหาโอกาสสร้างคนที่มีทักษะอย่างนี้ให้มากๆไว้อยู่เสมอ ลงไปจนถึงจะดับนำกิจกรรมและจัดการเวทีเล็กๆในชุมชนหรือในองค์กรเลยทีเดียว 
  • เรื่องที่ลึกซึ้งและสะท้อนภูมิปัญญาของสังคมมาก หากไม่มีการสร้างคนให้ทำหน้าที่สื่อทางด้านนี้ให้มีความลึกซึ้งดีไปด้วย ผู้คนและสังคมก็จะเข้าไม่ถึง เลยมักจะไปติดอยู่เพียงการอนุรักษ์รูปแบบและเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณของมัน