ความเห็น 2679475

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

...เป้าหมาย คือ การพึ่งตนเองและใช้ทรัพยากรของชุมชนมากที่สุด...

I agree with "personal ownership of health care" and "commnity-based care" concepts.

But somehow the words especially ...ใช้ทรัพยากรของชุมชนมากที่สุด... seem destructive to the community and may be used as a guise for corruption. Perhaps เป้าหมาย คือ การพึ่งตนเองและ พึง ใช้ทรัพยากรของชุมชน ให้ดี ที่สุด may sound more friendly to the community.

;-)