ความเห็น 2641438

ฝึกทักษะการผลิตและขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชในแปลงนา

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านยางลบฯ
  • ทีแวะมาทักทายกัน
  • สำหรับเมล็ดข้างฟ่าง ส่วนใหญ่จะมีขายที่ร้านรับซื้อพืชไร่ในท้องถิ่นนั้นๆ
  • อีกแหล่งหนึ่งจะมีขายที่ร้ายขายอาหารสัตว์ หรืออาหารนก ใกล้บ้านท่าน
  • ถ้าจะหาแหล่งที่เกษตรกรปลูกก็ควรสอบถามที่สนง.เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับ