ความเห็น 26116

Quality Control

นาย ยอดชาย แสนสุข
IP: xxx.29.20.243
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดการควบคุมคุณภาพก็คือการที่เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพและเป็นที่สนจัยของผู้ใช้จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปจึงต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์และบริษัทหรือโรงงานอุสาหกรรมที่จะนำเอาระบบควบคุมคุณภาพมาใช้ในองค์กรควรเริ่มต้นปฏิบัติของระบบ  5  ส.ก่อนคือ

1.สะสาง  คือการจัดแยกชนิดของสิ่งของที่จะใช้และไม่ใช้ออกจากกันจัดออกให้เป็นหมวดหมู่

2.สะดวก  คือการจัดอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่และสะดวกต่อการใช้งานไม่เป็นที่เสียเวลาในการค้นหาของที่ต้องใช้

3.สะอาด  คือการทำความสะอาดบริเวรสะถานที่ทำงานให้หน้าอยู่อาศัญ

4.สุขลักษณะ  คือรักษาสภาพของความสะอาดทำให้ที่ทำงานไม่มีขยะและสิ่งสกปรก

5.สร้างนิสัย  คือปัจจัยที่ฝึกกันไว้ทั้ง  4  ข้อทำให้เป็นนิสัย

ระบบ  5  ส  นี้จัดเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามความต้องการ