ความเห็น 2601348

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 3

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีสถานศึกษา

2. มีโรงพยาบาล

3. มีสถานบริการ,โรงแรม,ร้านค้า,ศูนย์การค้า ได้ครอบคลุมเพียงพอ

4. การคมนาคมครบวงจร

5. มีศาสนาที่เข้มแข็ง ศาสนาวัตถุ

จุดอ่อน

1. ภาษาในการศึกษา

2. ถูกแย่งแรงงาน

3. การจราจรติดขัด

4. ค่าจ้างแรงงานไทยสูง

5. พื้นที่ตั้งเป็นลุ่มแม่น้ำ

โอกาส

1. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่จังหวัด และเขตเทศบาล

2. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

3. การกระจายสินค้าเข้าสู่ระดับอินเตอร์

ความเสี่ยง

1. อาชญากรรม

2. ด้านการสาธารณสุข โรคติดต่อ

3. เพิ่มอุบัติเหตุ การจราจร

4. ยาเสพติด

ข้อ 2-3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็น

1. ยุทธศาสตร์ “สร้างชุมชนให้แข้มแข็ง” โดยเสนอ โครงการการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ “ขยายโครงข่ายการจราจรตามผังเมือง” โดยเสนอ โครงการสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของผังเมือง

3. ยุทธศาสตร์ “ระบบป้องกันน้ำท่วม” โดยเสนอ โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธภาพ