ความเห็น 2600969

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 9

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ

2. มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอ

3. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ

จุดอ่อน

1. บุคลากรขาดทักษะด้านการสื่อสาร

2. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซupo

โอกาส

1. รายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น

2. ระบบการคมนาคมขนส่งมีโครงข่ายกว้างมากขึ้น

3. ประชากรมีความสุข

ความเสี่ยง

1. ปัญหาทางสังคมมากขึ้น

2. ปัญหาเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมด้านการสื่อสาร” โดยเสนอ

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน

ผู้เกี่ยวข้อง: บุคลากรของเทศบาลพิษณุโลก/วิทยากรเจ้าของภาษาอาเซียน

ระยะเวลา: ปีการศึกษา 2555

งบประมาณ: ปีละ 3,000,000 บาท

การวัดผล: แบบทดสอบ/แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบประเมินความพึงพอใจ

ข้อ 3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสร้างโอกาสจากจุดแข็งของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดแข็งหรือโอกาสที่วิเคราะห์ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “เมืองเกษตรปลอดสาร แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน” โดยเสนอโครงการ

1) โครงการชาวสองแคว แชร์ความสุข

ระยะเวลา: 1 เดือน

ผู้เกี่ยวข้อง: บุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลก

งบประมาณ 5,000,000 บาท/ปี

การวัดผล: แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติจริง