ความเห็น 2600966

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 6

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

1. มีศูนย์ ICT เพื่อการเรียนรู้

2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาให้ความรู้นักเรียน

จุดอ่อน

1. บุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ

2. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศมีจำนวนน้อย

3. ขาดการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในการไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม

โอกาส

1. ผู้บริหารเทศบาลเห็นความสำคัญและสนับสนุนด้านการศึกษา

2. เมืองพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา

ความเสี่ยง

1. เกิดความผิดลาดในการถ่ายทอดภาษาต่างประเทศ

ข้อ 2 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อนของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก” โดยเสนอ

1) โครงการพัฒนาศูนย์ ICT

ผู้เกี่ยวข้อง: ประชาชน/นักเรียน/บุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลา: ตลอดปีการศึกษา

ข้อ 3 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสร้างโอกาสจากจุดแข็งของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล)รองรับ AEC

จากจุดแข็งหรือโอกาสที่วิเคราะห์ได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมการสอนภาษาในกลุ่มอาเซียนในโรงเรียน” โดยเสนอโครงการ

1) สอนภาษาในกลุ่มอาเซียนในโรงเรียน

ระยะเวลา: ตลอดปีการศึกษา

ผู้เกี่ยวข้อง: นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา