ความเห็น 2600814

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

นำเสนอ:กลุ่มที่ 2

ข้อ 1 วิเคราะห์เทศบาลนครพิษณุโลกกับผลกระทบจาก AEC (ทั้งทางบวกและทางลบ)

จุดแข็ง

 1. มีสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 2. มีโรงพยาบาล
 3. มีบริการได้ครอบคลุม เพียงพอ เช่นโรงแรม ร้านค้า สถานบริการ ศูนย์การค้า
 4. มีการคมนาคมครบวงจร
 5. มีศาสนาที่เข้มแข็ง และมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียง

จุดอ่อน

 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประเทศอาเซียน
 2. การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
 3. กลัวถูกแย่งงาน
 4. การจราจรติดขัด
 5. ค่าจ้างแรงงานไทยสูงอาจทำให้ถูกแย่งงาน
 6. มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
 7. พื้นที่ตั้งเป็นลุ่มน้ำ

โอกาส

 1. เพิ่มศักยภาพของพื้นที่จังหวัดและของเทศบาล
 2. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 3. การกระจายสินค้าสู่ระดับอินเตอร์
 4. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
 5. ทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีความเจริญและการพัฒนา

ความเสี่ยง

 1. อาชญากรรมอาจจะเพิ่มสูงขึ้น
 2. ด้านสาธารณสุขและโรคติดต่อ
 3. การจราจรและอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้น
 4. ปัญหายาเสพติด
 5. ความศูนย์เสียวัฒนธรรมไทย
 6. เป็นที่ลุ่มมีโอกาสเกิดอุทกภัย

ข้อ 2 ร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อลดความเสี่ยง และลดจุดอ่อน ของจังหวัดพิษณุโลก (ในฐานะของหน่วยงานเทศบาล) รองรับ AEC

          จากจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่พบ..

ð      เรื่องปัญหาการจราจร

            สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การขยายโครงข่ายการจราจรตามผังเมือง โดยเสนอ

 1. โครงการสร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของผังเมือง (ระยะสั้น)
 2. โครงการนำระบบ GPS มาใช้ในเพื่อลดปัญหาการจราจร (ระยะกลาง)
 3. โครงการเชื่อมถนนต่อระหว่างซอยตันต่าง ๆ ให้เป็นโครงข่ายถนนผังเมือง (ระยะกลาง)
 4. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ

ð      เรื่องปัญหาการเกิดอุทกภัย

            สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม” โดยเสนอโครงการ

 1. สร้างทางพร่องน้ำ (โครงการบูรณาการระยะยาว)
 2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนว (ระสั้น – ระยะยาว)
 3. ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ