ความเห็น 2600721

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

WORKSHOP: แบ่งกลุ่มตามภารกิจงานของเทศบาล

  1. จากการเรียนรู้เกี่ยวกับ AEC ลองสำรวจค้นหาโอกาส  - ความเสี่ยง – จุดอ่อน-จุดแข็งของเทศบาลนครพิษณุโลก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของท่าน) คือ อะไร?

        (ใช้ตารางที่ 1)

  1. เสนอยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (แผน1 ปี)

        2.1 วิธีการพัฒนาลดความเสี่ยง ลดจุดอ่อน (ที่เป็นไปได้)

        2.2 วิธีการสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน/สร้างโอกาสให้แก่

              ประชาชนในภารกิจของเทศบาลฯ (ที่เป็นไปได้)        

3.    จะมีวิธีการวัดผลอย่างไร?

       (ข้อ 2 และ 3 ใช้ตารางที่ 2และ3)