ความเห็น 2600719

อาเซียนเสรีกับการทำงานยุคใหม่ของเทศบาลนครพิษณุโลก

เขียนเมื่อ 

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สรุป 3 เรื่องที่ได้เรียนรู้ในช่วงเช้า

ความคิดเห็นที่ 1

ก่อนตะวัน ม่วงเนียม

เทศบาล 4

เข้าใจว่าเราต้องยกมาตรฐานความร่วมมือ

ศักยภาพของอาเซียนและการรวมตัวกัน

ความคิดเห็นที่ 2

ประภาพร กล่อมเกลา

กองงานประปา

รู้ว่าอาเซียนมี 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง

รู้เรื่องการลงทุนระหว่างประเทศของอาเซียน

เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกของเรา

ความคิดเห็นที่ 3

เราต้องเป็นที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพื่อให้เราเป็นคนที่โดดเด่นในเวทีอาเซียน

เราต้องสำรวจตัวเรา องค์กรของเราว่าเรามีจุดเด่นอย่างไร และยกมาตรฐานให้เป็นพิษณุโลกของเราที่ยอมรับในอาเซียน เช่น ขนมวงชื่อดังของพิษณุโลก อาจจะทำให้เป็น สองแควร์สวีท

............................................

บันทึกโดย วราพร ชูภักดี

ผู้ช่วยวิทยากร