ความเห็น 2564244

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.172.185.185
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ที่เครพและนับถืออย่างยิ่ง

อาจารย์สืบเนื่องจาก การนําเสนอเกี่่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย + ในทางทฤษฏีการทางจํานวนผมได้อ่านหนังสือของประเทศเกาหลีเขาเสนอแนวทางเพิ่มมาอีกแนวทางหนึ่งคือ เมื่อ + ด้วย 0 แล้ว จํานวน(ปริมาณ)นั้นจะมีค่าคงเดิมผมจึงขอเสนอแนวทางในการให้นิยามจํ่กัดเกกี่ยวกับ สัญลักษณ์ ของ เครื่องหมาย + ดังนี้ครับ

เมื่อใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย + แล้วเราจะได้ค่าของจํานวน(ปริมาณ)ได้ 3 กรณ๊คือ

1 เพิ่มขึ้น

a + b = c

2 + 3 = 5

2 คงที่

a + b = a

2 + 0 = 2

3 ลดลง

a + b = c

2 + -2 = 0

ผมต้องรบกวนหาข้อเสนอแนะคําสอนจากอาจารย์ด้วยครับว่าจะสร้างแนวรูป ของ มิติ ใน กรณีขององค์ความรู้การนําใช้เครื่องหมาย + เช่นนี้จะได้ใหมครับ

ขอแสดงความเครพและนับถืออย่างยิ่ง