ความเห็น 2539817

คุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ยืนยง ราชวงษ์
IP: xxx.230.46.166
เขียนเมื่อ 

การทดลอง

๑.แบบทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้วเป็นหลัก ต้องทดลองให้แบบทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด(ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น)

๒.เมื่อไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพแล้ว ให้นำมาใช้ในการทดลองนวัตกรรม นวัตกรรมต้องทดลองกับนักเรียนชั้นเดียวกันที่ใช้จริง แต่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้มาก่อน แบบทดสอบจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของนวัตกรรม จากที่นำเสนอ แบบทดสอบหาคุณภาพกับนักเรียนป.๒ ได้แต่ต้องทดลองภาคเรียนที่ ๑ สัปดาห์แรก เพราะเขายังเหมือนเป็นนักเรียน ป.๑ อยู่เพราะยังไม่ได้เรียนเนื้อหาใน ป.๒ แต่มีปัญหาที่นำมาทดลองในปี ๒๕๔๙ ซึ่งไม่ถูกเพราะนวัตกรรมทดลอง ปี ๒๕๔๙ ต้องทดลองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อทดลองหาได้คุณภาพ แล้วไปใช้คู่กับนวัตกรรมครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๘

ประชากรคือ นักเรียน ชั้น ป.๑ (ทุกคน)ปีการศึกษา ๒๕๔๙ กลุ่มตัวอย่างก็เป็นนักเรียนชั้น ป.๑ (เฉพาะห้องที่ใช้นวัตกรรม)ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ไม่ทราบว่าตอบตรงคำถามหรือไม่