ความเห็น 2539159

คุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ทองพูน
IP: xxx.42.106.118
เขียนเมื่อ 

แก้ไขผลงาน (รายการใช้นวัตกรรมกับนักเรียน ป.1)

ครั้งที่ 1 หา E1/E2

แบบ 1:1 ภาคเรียน 2 /2548

แบบ 1:10 ภาคเรียน 2 /2548

แบบ 1:100 ภาคเรียน 2 /2549 (ได้ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ทดลองหาประสิทธิภาพแบบทดสอบกับนักเรียนชั้น ป.2 /2549 ที่เคยเรียนเรื่องที่จัดทำมาแล้ว

แล้วนำไปทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียน 2 /2550 หาค่า E1/E2 (ตามวัตถุประสงค์)

ให้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการหาคุณภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมให้ถูกต้อง

ครั้งที่ 1(แก้ไขใหม่)

แบบ 1:1 ภาคเรียน 2 /2548

แบบ 1:10 ภาคเรียน 2 /2548

แบบ 1:100 ภาคเรียน 2 /2549

(ได้ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด /ใช้เป็นค่าE1/E2 (ตามวัตถุประสงค์) ปี 2550 เปรียบเทียบหาค่า t-test

ทดลองหาประสิทธิภาพแบบทดสอบกับนักเรียนชั้น ป.2 /2549 ที่เคยเรียนเรื่องที่จัดทำมาแล้ว

ได้รับข้อสังเกตให้แก้ไขปรับปรุง กระบวนการหาคุณภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรม ให้ใช้ผลการทดลอง try out ประชากร กลุ่มเดียวกัน

ขอรบกวนช่วยตอบด้วยจะแก้ไขอย่างไร

หมายเหตุ การทดลองได้ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนที่สอนแห่งเดียว