ความเห็น 2524895

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ณรัฐ พุทธารี
IP: xxx.169.241.229
เขียนเมื่อ 

การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม ขอโทษครับที่ส่งช้า

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา-การเรียนรู้แสวงหาสิ่งใหม่

1.2วัตถุประสงค์-เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความสามารถ

1.3ประโยชน์ที่ได้-ความรู้และความสามารถ

1.4ประเภทของการศึกษา-เพื่อตนเองและเพื่อสังคม

2.การศึกษาเพื่อนตนเอง

2.1ประโยชน์ต่อตนเอง-ทำให้เรามีความรู้ดูแลตนเองได้

2.2การศึกษาเพื่อตนเองเกี่ยวข้องกับเพื่อสังคมอย่างไร-เมื่อเราศึกษาเพื่อตนเองแล้วเราก็จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมของเรา

และเลี้ยงชีพตัวเราเองให้เป็นสุข

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1ความหมาย-การนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคม

3.2สังคมได้ประโยชน์อย่างไร-ได้สังคมที่มีประสิทธิภาพคือได้คนที่มีความรู้+มีประสิทธิภาพมาทำงานในแต่ละเครือข่าย

4.สังคมที่ไม่ได้รับการศึกษา

4.1ผลกระทบ

4.1.1สังคมนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนคนทำงาน

4.1.2เกิดปัญหาในสังคม

4.1.2.1 ทะเลาะวิวาท-สังคมไม่มีการจัดระบบที่ดี

4.1.2.2 อาชญากรรม-การปกครองของสังคมเสื่อมลง

4.1.2.3 สังคมเสื่อมและล่มสลายในที่สุด

5.สรุป

5.1การศึกษาทั้ง 2 แบบเชื่อมโยงกันคือ คนในสังคมควรได้รับการศึกษาก่อนพอโตมาจึงใช้ความรู้ในแต่ละด้านที่ตนเองถนัดพัฒนาบ้านเมืองให่มีความสุข ปลอดภัย