ความเห็น 2522340

โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้

วิญริญา เปรมานนท์
IP: xxx.24.134.104
เขียนเมื่อ 

1 ความหมายของคุณธรรม

1.1 คุณงามความีต่างๆ

1.2 มีวินัย

1.3 มีจิตสาธารณะ

2 คนไทยในสังคมมีแต่คุณธรรม

2.1 เกิดความสามัคคี

2.2 รักกัน

2.3 ขาดความรู้

2.4 ประเทศไม่พัฒนา

3 ความหมายของความรู้

3.1 ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง

3.2 วิชาการที่อาจารย์สอนมา

3.3 สิ่งที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3.4 สิ่งที่จะติดตัวเราไปจนตาย

4 คนไทยในสังคมมีแต่ความรู้

5 ความรู้หรือคุณธรรมอย่างใดสัมคัญกว่าและอย่างใดควรมีมากกว่า

6 ถ้าประเทศไทเราขอดทั้งความรู้และคุณธรรมเลยจะเป็นอย่างไร

6.1 ไม่มีการพัฒนาประเทศ

6.2 ทะเลาะและมีเรื่องกันเองในประเทศ

6.3 เศษฐกิจล้มลม

6.4 ถูกประเทศชาติอื่นดูทูก

7 ถ้าประเทศไทยขาดทั้ง2อย่างนี้เราควรจะนึกถึงใคร

7.1 บรรพบุรุษที่กู้ประเทศชาติมานานแสนนานและยากลำบาก

7.2 คนในต่างจังหวัดและชนบท

7.3 ในหลวง

7.4 นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ