ความเห็น 2521796

โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้

พลัฏฐ์ สาสิงห์
IP: xxx.25.210.202
เขียนเมื่อ 

1) รูปลักษณ์ของสังคมไทย

-ลักษณะการดำรงชีวิตอยู่ของคนไทย

-ตัวอย่าง สิ่งที่ถูกต้อง (สิ่งที่ได้สร้างประโยชน์ให้สังคม มากกว่าสร้างโทษ)

-ตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง (สิ่งที่สร้างโทษให้คนในสังคม มากกว่าสร้างประโยชน์)

2) ความหมายของ "คุณธรรม" และ "ความรู้"

-"คุณธรรม" คือ,"ความรู้" คือ

-"คุณธรรมนำความรู้" คือ

-ความสำคัญของ "คุณธรรมนำความรู้" ต่อทุกๆสังคม

-เหตุผลที่ว่า "ทำไม คุณธรรมต้องนำความรู้"

3) คุณธรรมและความรู้ของคนในสังคม

-สังคมที่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ (ความรู้คู่คุณธรรม)

-สังคมที่มีคุณธรรม,มีความรู้

-สังคมที่ไม่มีคุณธรรม,ไม่มีความรู้

-การที่สังคมมีอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้อดี,ข้อเสีย อย่างไร

4) สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวล้ำได้

-"คุณธรรมนำความรู้" ได้มาจากไหน

-การประยุกต์นำ "คุณธรรมนำความรู้" มาใช้กับคนไทย

-ประโยชน์จะได้หลังคนในสังคมไทยมี "คุณธรรมนำความรู้"