ความเห็น 2521498

หนึ่งหมื่นห้า ความหวังประเทศไทย ปัญญาชน และคนมีความสามารถ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยทุกประการค่ะคุณ ว แหวนลงยา ในสถานการณ์ของความขัดแย้งเช่นนี้ ต้องยอมรับว่าน่าเห็นใจไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลทั้งสิ้น เพราะย่อมต้องโดนต่อต้านจากฝ่ายใดๆที่เป็นฝ่ายเสียเปรี่ยบ เสียผลประโยชน์ การประนีประนอมและค่อยเป็นค่อยไปย่อมเป็นทางออกที่สร้างความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บางครั้งการพัฒนาอาจทำให้มีใครบางคนต้องเสียสละ (เช่น การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟลอยฟ้า) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพัฒนาใดๆย่อมต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน โดยอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้งปวงที่กล่าวมาแล้ว ในยุคที่ประชาชนมีความรู้และการสื่อสารทั่วถึงเช่นนี้ จะช่วยคัดกรองให้คนดีดีอยู่รอดและมีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนคือลูกค้าของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าค่ะ