ความเห็น 2520902

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

วิชญ์ภาส ฤกษ์สมบูรณ์
IP: xxx.130.176.168
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง: การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา = การได้รับความรู้ใหม่

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา= เพื่อนำมาความรู้ที่ไดมาใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 ผลกระทบจากการศึกษา= เกิดความเครียดและท้อใจ

2. การศึกษาเพื่อตัวเอง

2.1 ศึกษาเพื่อตัวเองแล้วเกิดประโยชน์อะไร= ทำให้เกิดความรู้ใหม่และหาเลียงชีพตัวเองได้

2.2 ศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตในอนาคต= มีชีวิตที่ดีและผู้คนนับถือ

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 สังคมในชีวิตประจำวัน= มีผู้คนมากมากที่มีการศึกษาและไร้การศึกษา

3.2 ศึกษาแล้วสังคมจะมีสภาพอย่างไร= เกิดคนที่มีความรู้และคุณธรรมมากขึ้น

3.3 การพัฒนาชีวิตคนในสังคมเพื่อให้มีการศึกษา= เพื่อให้สังคมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

4. การที่ไม่มีคนที่มีความรู้ในสังคม สังคมจะเป็นเช่นไร= สังคมต่ำต้อยไร้ผู้ดี

5. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสังคมที่ดีงาม=เพื่อให้สังคมไม่ใช่แค่มีคนดี แต่ต้องมีคุณธรรม