ความเห็น 2519745

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

สุพรรณิการ์ อุดมรัตน์นุภาพ
IP: xxx.11.89.170
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคือการเพิ่มความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

1.1 ประโยชน์ของการศึกษา ได้รับความรู้ และ สิ่งใหม่ๆมากขึ้น

1.2 ศึกษาเพื่ออะไร คือ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อให้ทุกคมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

2. ศึกษาเพื่อตนเอง คือการศึกษาทำให้เรามีความรู้เยอะแยะมากมายและสามารถนำไปประกอบอาชีพต่างๆได้

2.1ศึกษาแล้วนำไปใช่ทำอะไร นำไปพัฒนาความรู้สู่ชุมชน

2.2ศึกษาแล้วได้อะไรได้ ความรู้ต่างๆสามารถนำไปพัฒนาตนเองและใช้สื่อสารติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

2.3 ศึกษาแล้วจะเกิดเกิดผลดีหรือเปล่า เกิดผลดี ทำให้เราฉลาดอ่านหนังสือออก

3. ศึกษาเพื่อสังคม คือ ใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทำประโยชน์เพื่อสังคมได้

3.1 ศึกษาแล้วนำไปใช้อะไรแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่า ใช้ประโยชน์ได้ อย่าน้อยก็ช่วยตัวเองได้ รู้เท่าทันคนอื่น

3.2นำความรู้พัฒนาสู่ชุมชนเช่นชุมชนที่ขาดการพัฒนาเราก็ไปพัฒนาชุมชนให้มีการศึกษานอกสถานที่

3.3วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม เพื่อช่วยสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาด้านต่างๆให้ประเทศและโลก ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ

3.4 การศึกษาเพื่อสังคมจะเป็นเป้าหมายได้อย่างไร

นำไปพัฒนาประเทศ