ความเห็น 2519220

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ภูริเดช ภูมินาถ
IP: xxx.10.228.200
เขียนเมื่อ 

เรียงความ"การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษาคือการแสวงหาความรู้ โดยวิธีการต่างๆ

1.2 มีการศึกษาเพื่อจะทำให้คนเรามีความรู้มากขึ้น

1.3 การศึกษามีประโยชน์คือ ทำให้เรามีความรู้ความสามารถ

1.4 การศึกษามีสองประเภทคือ เพื่อตนเองกับเพื่อสังคม

1.5 เป้าหมายของการศึกษาคือเพื่อจะทำให้คนเรามีความรู้มากขึ้น

1.6 ถ้าไม่มีการศึกษาจะทำให้คนเราไม่มีความรู้

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเองคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีจุดประสงค์คือทำให้ตนเองมีความรู้มากขึ้น

2.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อตนเองคือทำให้ตนเองมีความรู้มากขึ้นเพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศได้

2.3 ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อตนเองทำให้ตนเองไม่มีความรู้เพื่อจะนำไปพัฒนาประเทศ

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคมคือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีจุดประสงค์คือทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

3.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสังคมคือทำให้ประเทศมีการเจริญก้าวหน้าที่ดี

3.3 ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อสังคมทำให้ประเทศขาดการเจริญก้าวหน้าที่ดี

4. การศึกษาทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างๆกัน

5. การศึกษาในปัจจุบัน

5.1 ข้อดีคือ คนในประเทศมีความรู้มาก

5.2 ข้อเสียคือ ประเทศยังไม่มีการเจริญก้าวหน้าที่ดี

5.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ ทำให้ประเทศของเรายังไม่เจริญเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านของเรา