ความเห็น 2519023

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

กุสุมา ลิ้มรุ่งเรือง
IP: xxx.90.9.149
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

1. การศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง

1.1 ความหมายของการศึกษาคือการเรียนรู้

1.2 ประโยชน์ของการศึกษาคือช่วยให้เราพัฒนา

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษาคือเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม

2. คนส่วนมากมักคิดว่าการการศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 การนำการศึกษาไปพัฒนาตนเองคือการทำคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

2.2 เมื่อศึกษาแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับตนเอง

3. คนส่วนมากมักพูดว่าการศึกษาเพื่อสังคม

3.1 การนำความรู้ที่มีไปพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้อื่นคือการนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2 การศึกษาทำให้สังคมมีคุณภาพอย่างไร

4. การศึกษาในปัจุบัณคือการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

4.1 เมื่อนำคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการศึกษาแล้วสังคมพัฒนาอย่างไร

4.2 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ถูกต้องจะทำให้เกิดผลดีกับตนเองและสังคม

4.3 การใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในทางที่ผิดจะทำให้เกิดผลเสียกับตนเองและสังคม

5. ปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบต่อตนเองและสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.1 การที่คุณชีวิตต่ำลงเป็นผลกระทบต่อตนเองเมื่อตนเองด้อยการศึกษา

5.2 ปัญหาทางสังคมเป็นผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

6. การพัฒนาการศึกษาคือการยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น