ความเห็น 2518676

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

อาชวิศ ตรีหิรัญกุล
IP: xxx.171.12.105
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง”การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง”

1.การศึกษา

1.1 คือ การเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียนรู้การเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจากทางใดก็ตาม

1.2 การศึกษานั้นมีขึ้นก็เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในด้านต่างๆ การหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ใดๆ หรือเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ของตนเองก็ตาม รวมไปถึงการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

1.3 มีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้บุคคลในสังคมมีความรู้ รู้เท่าทันคน ไม่ถูกหลอกได้ง่าย และนำความรู้นั้นไปพัฒนาประเทศต่อไป หรือทำให้ประเทศนั้นมีความเจริญทางการศึกษาและวิชาการทัดเทียมนานาอารยะประเทศต่อไป

1.4 มีอยู่หลากหลายประเภทหากจะจำแนกตามแหล่งของการเรียนรู้แล้วนั้นก็อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ การศึกษาภายในห้องเรียน และการศึกษาภายนอกห้องเรียน

1.5 สามารถหาได้จากหลากหลายที่เช่น การเรียนในโรงเรียน การอ่านหนังสือ การค้นคว้าโดยวิธีต่างๆ การพูดคุยสอบถามจากผู้ที่รู้หรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เป็นต้น

1.6 การศึกษาในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากมีสื่อการสอนที่หลากหลาย ส่วนผู้ที่ศึกษานั้นส่วนมากก็มักจะทำไปเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีงานทำเพียงเท่านั้น น้อยคนที่เรียนแล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นนำกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

2.การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 คือการที่ทำการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประโยชน์อื่นๆทั้ง ต่อตนเอง หรือใครใดๆด้วยหรือไม่ก็ตาม แล้วนำความรู้จากการศึกษาเหล่านั้นกลับมาพัฒนาสังคมต่อไป

2.2 ทำให้สังคมไม่ว่าจะระดับใดก็ตามนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้และทำให้เกิดวิทยาการใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความก้าวหน้าหรือความมีชื่อเสียงของตนเป็นหลัก โดยประโยชน์ต่อสังคมนั้นก็อาจเป็นผลพลอยได้ทางอ้อม

3.2 ทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าต่อไปได้บ้างแต่อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆและอาจไม่มีคุณภาพ และมีคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นจำนวนมาก

4.ความมีความหมายของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.1 ในปัจจุบันนั้นในแต่ละคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากการศึกษาต่างกันออกไป

4.2 ให้บุคคลในสังคมนั้นมีความรู้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้ถูกคนไม่ดีหลอก ได้ความก้าวหน้าในชีวิต ได้รางวัลต่างๆ เป็นต้น

4.3 หลายๆคนอาจจะศึกษาไปเพียงเพื่อความก้าวหน้าของตน แต่ในบางคนก็ศึกษาไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ เพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากในชนบท เพื่อประโยชน์ของชาติ เป็นต้น

5.แนวทางการนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ของบุคคลส่วนมากในสังคมในปัจจุบันระหว่างไปการใช้เพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง-ในสังคมในปัจจุบันนั้นส่วนมากก็มักจะศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเจริญในหน้าที่การวานของตน แต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย