ความเห็น 2518041

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ปพนเดช จิรันธร
IP: xxx.108.69.55
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่อง "การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง"

โครงเรื่อง

1. การศึกษาคืออะไร

1.1 ความหมายของการศึกษา - การศึกษาคือการได้รับความรู้ในทุกๆสาขาวิชา

1.2 ประโยชน์ของการศึกษา - การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ศึกษา และพัฒนาระดับคุณภาพสังคม

1.3 การนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน - เราสามารถนำการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. การศึกษามีไว้เพื่ออะไร

2.1 เพื่อตนเอง - การศึกษาเพื่อตนเองแบ่งได้อีก 4 หัวข้อ ได้แก่

2.1.1 พัฒนาตนเอง - การศึกษาเพื่อการพัฒนาความสามารถของตนเอง

2.1.2 ชื่อเสียง - การศึกษาเพื่อการสร้างชื่อเสียงของตนเอง

2.1.3 อาชีพ รายได้ - การศึกษาเพื่อการมีอาชีพ มีรายได้เป็นของตนเอง

2.1.4 เลี้ยงครอบครัว - การศึกษาเพื่อการหาเงินเลี้ยงครอบครัว

2.2 เพื่อสังคม - การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองแบ่งได้อีก 4 หัวข้อ ดังนี้

2.2.1 พัฒนาประเทศ - การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้จากการศึกษาที่ตนเองมี

2.2.2 พัฒนาโลก - การศึกษาเพื่อพัฒนาโลก โดยใช้ความรู้จากการศึกษาที่ตนเองมี

2.2.3 เผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมี - การศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ตนเองมีให้ผู้อื่นได้รับรู้ และนำไปพัฒนาสังคม

2.2.4 สร้างความามัคคี - การใช้การศึกษาเพื่อสร้างความสามัคคีในสังคม

3. ถ้าไม่มีการศึกษาจะเกิดอะไรขึ้น

3.1 ผู้คนไม่มีความรู้ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ - ถ้าผู้คนไม่ได้รับการศึกษา จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

3.1.1 โจรกรรม - คนไม่ได้รับการศึกษา ก่อการโจรกรรม

3.1.2 อาชญากรรม - คนไม่ได้รับการศึกษา ก่ออาชญากรรม

3.1.3 ยาเสพติด - คนไม่ได้รับการศึกษา เสพ ค้า หรือ ชักจูงผู้อื่นให้ติดยาเสพติด ทำให้เกิดความเดือดร้อน

3.1.4 ฆ่าตัวตาย - คนไม่ได้รับการศึกษา อาจฆ่าตัวตายได้

4. จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร

4.1 สอนทั้งความรู้ และ คุณธรรม - ครูสอนผู้ศึกษาทั้งด้านความรู้และปลูกฝังคุณธรรม ไม่คดโกง

4.2 ความสามัคคี - ครูสอนให้ผู้คนรู้จักสามัคคีกัน

4.3 การคิด แก้ปัญหา - ครูสอนให้ผู้คนรู้จักคิด แก้ปัญหา ไม่หนีปัญหา