ความเห็น 2518005

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ณัฐชา
IP: xxx.8.211.252
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

- ความหมายของการศึกษาจากนักปรัชญาการศึกษา หมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิด ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม

- การศึกษาในแง่มุมของฉัน คือ การหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

- วัตถุประสงค์ของการศึกษาสำหรับแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป บางคนเรียนเพราะชอบใฝ่หาความรู้ บ้างก็เรียนเพราะต้องการนำไปประกอบอาชีพ บางคนเรียนตามค่านิยมของสังคม บางคนเรียนเพื่อต้องการยกระดับตนเองและครอบครัว

- การศึกษาเพื่อตนเอง

-ทำให้สามารถพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การศึกษาทำให้มีความคิดที่กว้างขวางขึ้น สามารถคิดอย่างเป็นระบบ

- การศึกษาทำให้ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพที่ดีก็จะทำให้ความเป็นอยู่ในสังคมและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

-การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว

-ทำให้ได้รับการยกย่อง มีเกียรติและศักดิ์ศรี เมื่อจบปริญญาได้เป็นบัณฑิต ทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจ และสามารถสืบทอดกิจการของครอบครัว หรือประกอบอาชีพที่ดี มีรายได้ให้พ่อ แม่และความเป็นอยู่ของครอบครัวพัฒนาขึ้น

- ในอนาคต ดิฉันจะเรียนด้านกฎหมาย เพื่อจะได้เป็นผู้พิพากษา ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับราชการ ช่วยเหลือคนด้วยการตัดสินคดีอย่างยุติธรรม

- การศึกษาที่ดีต้องทำให้ผู้ศึกษามีทั้งความรู้ทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป เพื่อจะได้ แยกแยะความดีความชั่ว สิ่งถูกสิ่งผิดได้ ประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกที่ควร เมื่อมีความรู้แล้ว จึงจะสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมได้

- ผลประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมได้รับ ถ้าพลเมืองมีการศึกษาและมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้ทำหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ ใช้ความรู้และสติปัญญาของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคมส่วนรวม โดยเกิดจากจิตสำนึก จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน