ความเห็น 2517459

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

วันวิทู สุชนวนิช
IP: xxx.169.225.13
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1.1 การศึกษา - การแสวงหาความรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์หรือค้นหาสิ่งใหม่ๆรอบตัวเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในด้านต่างๆ

1.2 การศึกษาในปัจจุบัน- ปจุบันการศึกษาได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามากขึ้นการศึกษาจึงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่มองอีกด้านปัจจุบันมีการงข่งขันสูงทางด้านการศึกษาจึงขาดด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีแต่การสั่งสอนให้แข่งขันกันเพื่อเอาชนะ

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา-เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองในทางที่ดีขึ้นและเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง

2ผลดีของการศึกษา- มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตมีความคิดดีขึ้นสามารถคิดอย่างเป็นขั้นตอนและถ่ายทอดหรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

3 เพื่อสังคม นำมาพัฒนาอย่างไรให้เกิดประโยชน์และพัฒนาได้อย่างไร

3.1 พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ

3.1.1 โดยการนำความรู้ที่ได้ไปสอนหนังสือเด็กยากจน

3.2 พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นโดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆไปชุมชนใหญ่ๆ

3.2.1 เช่นการรับสมัครคนในชุมชนเพื่อหากิจกรรมช่วยกันทำความดีเช่นเก็บขยะนอกชุมชน

3.3 นำเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษามากขึ้นให้ทันสมัยและไม่น่าเบื่อทำให้น่าสนใจและเด็กๆหันมาสนใจการศึกษามากขึ้น

3.4นำมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจุบันเช่น ปัญหาน้ำท่วม

4สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

4.1เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นมีเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษามากขึ้นคนในสังคมมีคุณภาพมากขึ้นชุมชนสะอาดเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา

สรุป เราควรได้รับการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมมีบุคคลที่มีคุณภาพนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในทางที่ดีขึ้นโดยการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาช่วย ควรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง