ความเห็น 2517386

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

เขียนเมื่อ 

ประโยคหลักเรื่องการศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา=การเล่าเรียนและฝึกฝน

1.2การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์=เกิดประโยชน์กับ ตนเองและประเทศชาติ

2.การศึกษาเพื่อตนเอง=พัฒนาตนเองเกิดประโยชน์แก่ตนเอง

2.1ศึกษาแล้วได้อะไร=ความรู้ต่างๆ

2.2สิ่งที่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไร=เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม=พัฒนาสังคม

3.1นำไปพัฒนาสังคม=ประโยชน์แก่สังคม

3.2ทำให้สังคมมีคุณภาพได้อย่างไร=ความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับสังคม

4.ยกระดับสังคมให้ก้าวไกล=ทัดเทียมชุมชนที่พัฒนา

5.ทำคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาคน=พัฒนาคนให้มีความรุ้ความสามารถ

6.ชี้แนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น=แนะนำแก่คน