ความเห็น 2493121

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เจริญพรอาจารย์โสภณ

การนึกถึงความตาย ก็เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทมัวเมาในชีวิต

และยังสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินไปของชีวิตเราได้

ไม่ให้หลง ไม่เสียเวลา นี้คือวัตถุประสงค์แห่งองค์พุทธะ