ความเห็น 2491331

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้จ้างคนวิเคราะห์อยู่ครับ แต่ผลงานดีน่าพอใจ เพราะทุกๆ คนได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เข้าใจเพื่อนมากขึ้น และรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างพึ่งพาอาศัยกัน และเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น (เดิมไม่มี)