ความเห็น 2486515

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เรียนทุกท่าน

มีข่าวจากอ.กานดา ชัยภิญโญ ค่ะ

ขอให้นักกายภาพบำบัดที่เริ่มเข้าทำงานใน

โรงพยาบาลชุมชนในปีนี้รายงานตัวที่ อ.กานดา Email: [email protected]

โดยด่วนภายในวันที่ 5 กค 54 นี้

เพื่อจะได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศน์นักกายภาพบำบัดชุมชนใหม่

ขอชื่อสกุล โทรศัพท์ และอีเมล์

ชื่อโรงพยาบาล+ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของโรงพยาบาล วันที่เริ่มเข้าทำงาน

เพื่อจะได้นักกายภาพบำบัดใหม่ครบทุกคนเข้าร่วมงานค่ะ

ปนดา