ความเห็น 2480329

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

       ขอบคุณ "คุณครูกิติยาIco48" ที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และอนุญาตให้ ผศ.วิไล นำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการอบรมครูแนะแนวจาก 5 จังหวัดจำนวน 894 คน (10 รุ่น รุ่นละ 3 วัน) โดยอบรมใน Module ที่ 4 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ "วิชาจิตวิทยาสำหรับครู" หน่วยที่ 3 การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน (จิตวิทยาการศึกษา)