ความเห็น 2480316

การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน : กุญแจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

    ขอบคุณ "คุณครูอัมพรIco48" ค่ะที่ไปมาหาสู่...และขอบคุณ GotoKnow ที่อำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัลยาณมิตรในวงวิชาชีพครู