ความเห็น


ตอบคุณพิรมขวัญ

เรื่องมะเร็งพี่ไม่ค่อยมีความรู้จ๊ะ แต่ขอตอบในฐานเป็นครูสอนการทำคู่มือปฏิบัติงานค่ะ การคู่มือยากกว่างานวิจัยนะ เพราะงานวิจัยมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจนใน 5 บทไม่ว่าเราจะทำงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่การเขียนคู่มือเราต้องเขียนจาก tacit ให้เป็น explicit ให้ได้ซึ่งค่อยข้างยาก รูปแบบการเขียนในแต่ละบทขึ้นอยู่กับผุ้เขียนจะนำเสนออะไร อย่างไร อันดับแรกต้องมาแยกแยะและศึกษาว่าคู่มือเล่มที่เราจะเขียนเราทำคู่มือเล่มนี้ให้ใครใช้ เช่นให้พยาบาลอื่นใช้ หรือให้คนไข้ใช้ สมมุติว่าเราจะเขียนวิธีการทำเคมีบำบัดมะเร็งที่ทรวงอก เราต้องเขียน 5 บทเหมือนงานวิจัย สมมุติเขียนเป้นตัวอย่างดังนี้ค่ะ

เช่นบทที่ 1 ต้องมีหลักการและเหตุผลการทำคู่มือเคมีบำบัดมะเร็งทรวงอก วัตถุประสงค์ ขอบเขตของคู่ นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่จะได้รับเราจากคู่มือ

บทที่ 2 โครงสร้างองค์กร (เช่น ร.พ ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงาน บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะงานการที่ปฎิบัต โครงสร้างการบริหารจัดการ และผู้เขียนรับผิดชอบงานอะไร

บทที่ 3 มาตรฐานการรักษา มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

บทที่ 4 การวางแผนและเทคนิคในการปฏิบัติงาน

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

- ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ขณะนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่จัดอบรมในเรื่องการเขียนคู่มือและติดต่อให้พี่เป็นวิทยากร อย่างไรก็ตามนะเราอาจจะได้พบกันในเวทีที่ไปเป็นวิทยากรก้ได้นะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี