ความเห็น 2474078

สัมมนาแผน..ด้านวิจัยสำหรับฝ่ายพยาบาลปี 2555

เขียนเมื่อ 

สรุปผลงานปี 2544

  1. มีงานวิจัย R2R ได้รับทุนของฝ่ายการพยาบาล 14 เรื่อง จากหน่วยงานต่างๆ: 3ค 3 เรื่อง   5จ 3 เรื่อง  NICU  1 เรื่อง  2ง 1 เรื่อง  FP 1 เรื่อง  หน่วยไต 1 เรื่อง   2ข 1 เรื่อง   LR 1 เรื่อง   OPD ortho  1 เรื่อง  EEG   1 เรื่อง  ได้รับทุนวิจัยแล้ว
  2. บุคลกรได้รับทุนวิจัยทำ Research group
    งานวิจัยที่ได้รับทุน Research group 1 เรื่อง  เสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับทุนวิจัย ปีแรก 154,460 บาท  ทีมวิจัยย่อยมี 7 กลุ่ม กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่   กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเด็ก  กลุ่มผู้ป่วยเอดส์  กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  กลุ่มผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด  กลุ่มผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรัง  จัดอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัย เรื่อง Empowerment ,Advanced searching, Zotero, Therapeutic counseling
  3. การพิจารณารางวัล R2R ปี 2554 บุคลากรฝ่ายการพยาบาลส่ง 4 เรื่อง ได้รับรางวัล 1 เรื่อง คือ   การส่งเสริมการเลี้ยงลูกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอดในทารกที่มารับการฝึกให้นมแม่ในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดย นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนาและทีม
  4. บุคลากรได้รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัยของสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯปี 2553  คุณอัมพร กุลเวชกิจ และ วิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรนิภา หาญละคร