ความเห็น 2441389

สาธุการ โน้ตทางใน

IP: xxx.181.167.116
เขียนเมื่อ 

ดนตรีไทยปัจจุบันถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุตซึ่งมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดซึ่งเป็นความเชื่อของคนดนตรีไทยแต่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมึการเปลี