ความเห็น 2422877

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

สมชาย อิ่มโพธิ์
IP: xxx.172.182.203
เขียนเมื่อ 

สวัดีครับอาจารย์-ครูทุกๆท่าน

ความจริงแล้วผมได้ทําแนวของการศึกษาเชิงปริมาณไว้พอสมควรแล้วและก็ต้องการเผยแพร่และทําธรุกิจเพื่อนํารายได้จากการสร้างผลงานนี้ได้นํามาใช้ในส่วนที่จําเป็นต่อสังคมโดยผมก็ไม่ได้จํากัดประเทศใดๆแต่จํากัดที่ความต้องการของสังคมเช่นสร้างสถานพยาบาล-ช่วยเหลือคนพิการฯอ่านๆดูแล้วเหมือนๆผมจะเพ้อไปแต่ถ้าผมได้จัดประชุมวิชาการแล้วก็จะเข้าใจผมดีครับ

ตอนนี้หลังจากได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลจากสภาวิจัยแห่งชาติแล้วผมก็กําลังเก็บรวบรวมข้อมูลในการเสนอเข้าประชุมครับ