ความเห็น 2400143

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

                    

                          ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒

  • กมลน้องสิหมองหม่น               มิยินยล ณ ชายใด

ประสบการณ์ผิว์ผ่านไป                   บ่ห่อนลืมเพราะชายเชือน

  • อดีตกาลมิผ่านเปล่า                 อนงค์เศร้ามิรู้เลือน

อนงค์น้องก็ทำเหมือน                     มิหวั่นไหวและชินชา

  • บุรุษหนุ่มก็พากเพียร                แวะวนเวียนมิสร่างซา

ประเล้าโลมมิเหนื่อยล้า                    สมัครรักเสนอตน

  • มนัสน้องฤทนทาน                   มิอาจต้านและจำนน

บุรุษหนุ่มสิยินยล                            อนงค์น้องก็เปลี่ยนไป

 

                                                  "...พระมหาวินัย..."

                                                    ๒๖ มีนาคม ๕๔