ความเห็น 2400141

เหตุที่อมิตดามีสามีเป็นชูชก

เขียนเมื่อ 

                         

                                    สยามมณีฉันท์ ๘   : สตรีสวย..

 

             สตรีจะสวยก็ด้วยหทัย                 กมลจะใสเพราะได้ตริตรอง

            บุรุษสิหมายชะม้ายจะมอง             จะร่วมจะครองเพราะน้องอนงค์

            จะแต่งจะรักประจักษ์แถลง            มิคลามิแคลงแสดงประสงค์

            จะผูกฤพันจะมั่นฤคง                   จะยืนฤยงอนงค์ฤดี

            สตรีจะงาม ณ ยามประจักษ์          บุรุษจะรักสมัครมิหนี

            บุรุษจะหลงอนงค์สตรี                 เพราะทรามฤดีฉะนี้ฤทัย

 

                                                      "...พระมหาวินัย..."

                                                        ๒๔  มีนาคม ๕๔