ความเห็น 2399693

พระอภิธรรมปิฎก อธิบายอย่างไร...?

เขียนเมื่อ 

เมื่อก่อนอาตมาภาพก็เคยปฏิเสธอภิธรรมมมาก่อนเหมือนกันและเคยเห็นคนที่เรียนอภิธรรมทำตัวไม่งามเลยเหมารวมกันไปด้วยว่าอภิธรรมไม่ใช่ของพุทธศาสนา แต่ปัจจุบันพอได้มาศึกษาเองจึงได้เห็นซึ่งเพราะมหาปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน พราห์มไม่สามารถแต่งคัมภีร์นี้ได้แน่นอน อย่าว่าแต่คนถืออภิธรรมเลยแม้แต่คนถือพระสูตรเป็นใหญ่ถ้าหากเป็นคนที่ศึกษารู้แต่ธรรมแต่ไม่เข้าถึงธรรมก็ชื่อว่าเข้าไม่ถึงพระพุทธศาศนา แม้จบป.ธ. ๙ แต่เข้าไม่ถึงพระธรรมมีเยอะไปเพราะธรรมของพระพุทธองค์ย่อมแสดงเป็นสองคือ สมมุติสัจจะคือจริงโดยสมมุติ (พระสุตตันตะ) จริงโดยปรมัติสัจจะ (อภิธรรม) เราจะเอาอย่างไดอย่างหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้หรอก เช่นสภาวะที่ขุ่นข้องหมองใจ ไม่พอใจ (ปรมัตถสัจจะ) พระพุทธเจ้าย่อมบัญญัติชื่อนี้ว่า โทสะ (สมมุติสัจจะ) สภาวะอาการติดข้องในสิ่งชอบใจ ย่อมบัญญัติว่า โลภะ เป็นต้น และการที่เพราะไปถือว่าอภิธรรมเป็นของอรรถกถาจารย์แต่งขึ้นก็ถูกส่วนเดียว เพราะแม้แต่เพราะสูตรเองก็ต้องได้รับการอธิบายจากอรรถกถาเพราะอรรถกถาจารย์เป็นผู้อธิบายแจกแจงซึ่งเป็นหน้าที่ของพระสาวก ยกตัวอย่างเช่น ภัทเทกรัตตสูตร (ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะ ) ที่ว่าด้วยผู้มีความเพียรแม้เพียงราตรีเดียวก็ชื่อว่าประเสริฐ ซึ่งพระพุทธองค์แสดงไว้เพียงโดยย่อ พระสาวกทั้งหลายต่างไม่เข้าใจจึงเข้าไปถามกับพระมหากัจจายนะ ซึ่งท่านก็อธิบายไว้อย่างพิศดาร แล้วเมื่อได้ฟังจากพระมหากัจจายนะแล้ว จึงเกิดความสงสัยว่าที่ท่านอธิบายถูกต้องหรือไม่จึงทูลถามต่อพระพุทธเจ้า เพราะองค์ท่านก็กล่าวว่าแม้เป็นเราตถาคตก็กล่าวเช่นมหากัจจายนะ นี้แสดงให้เห็นว่าอรรถกถาที่มาในพระไตรปิฎกสามารถเชื่อถือได้ ไม่เหมือนพระเถระหลายท่านที่ไม่เข้ากับความคิดของตัวเองก็อ้างว่าไม่ใช่พุทธพจน์ เป็นแค่อรรถกถา พราห์มแต่งขึ้นแล้วสอดแทรก ให้ฉีกทิ้ง การศึกษาพระพุทธศาสนาจะศึกษาอย่างปรัชญา ตรรกะศาสตร์ หรือคิดเอาทางภาษาไม่ได้ต้องหยั่งรู้เห็นเองซึ่งสภาวะตรงนั้น ซึ่งสภาวะ 57 ประการนี้ก็มีทั้งในสุตตันตะ และอภิธรรมทุกคนสามารถหยั่งเห็นเองได้ (สภาวะ 57 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ธาตุ18 อินทรีย์ 22 จะไม่ขออธิบายรายละเอียดตรงนี้เพราะสามารถอ่านเพิ่มเติมจากหนังธรรมศึกษาเพราะง่ายต่อการค้นของบุคคลทั่วไป) ถ้าท่านใดมีความสงสัยในเรื่องของอภิธรรมก็คุยกันได้เพราะมีคนก็เก่งกว่าเราอยู่ (เพราะเราเพิ่งเริ่มเรียนเอง แต่ที่นี้สอนไม่เหมือนที่อื่นไม่มีใบประกาศให้เพราะสอนให้รู้ซึ่งหลักแห่งสภาวะที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเราเอง)

[email protected]