ความเห็น 23637

องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

Laddawan Seangon
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

       เรียนอาจารย์ที่เคารพ

 Learning  Organization 

                สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ “คน”  ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม ภายใต้สภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และยากแก่การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ดังนั้น  คนจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เพราะคนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  จะทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง  มั่นคง และมีศักยภาพในการพัฒนางานได้อย่างทั่วทั้งองค์กร  นอกจากคนต้องมีการเรียนรู้แล้ว คนยังต้องมีการจัดการกับความรู้ที่ดีอีกด้วย เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
                Chris Collison & Geoff Parcell ผู้แต่งหนังสือ Learning to Fly ได้เสนอหลักสำคัญ 5 ประการในการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร ดังนี้
                1. หา best practices ที่มีอยู่แล้วในองค์กร     ตรวจสอบหาวิธีการจัดการความรู้ที่นำไปสู่ best practices นั้น และหา "ตัวการ" ที่ทำกิจกรรมนั้น สำหรับดำเนินการขยายผล
                2. หา best practices ภายนอกองค์กร เอามาปรับใช้ภายในองค์กร
                3. มุ่งเน้นที่เครื่องมือจัดการความรู้เพียง 2-3 อย่าง ทำจนชำนาญและทำอย่างเรียบง่าย     อย่าพยายามสร้างวิธีการหรือใช้เครื่องมือที่หรูหราโอ่อ่า
                4. มุ่งจัดการความรู้ที่ 2-3 ประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และสามารถพิสูจน์คุณค่าของการดำเนินการจัดการความรู้ได้
                5. ตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในองค์กร แล้วปลูกฝังแนวคิดและวิธีการจัดการความรู้ลงไป
                จะเห็นว่า หนังสือ Learning to Fly แนะนำให้เริ่มจากการดำเนินการง่ายๆ เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ และพิสูจน์ผลงาน
              สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) มีการจัดทำ HA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีการแบ่งงานกันรับผิดชอบเป็นทีมต่าง ๆ  เช่น  ทีมการบริหารความเสี่ยง  ทีมเครื่องมือแพทย์  ทีมการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละทีมจะเป็นสหสาขาวิชาชีพ   จะมีการประชุมปรึกษาแนวทางการจัดทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์  (ใช้ best practices ที่มีอยู่แล้วในองค์กร)  หลังจากนั้นจะจัดให้มีการอบรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่จะดำเนินการภายในองค์กรจนครบ 100%  เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้มีการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นอกจากนี้แล้วยังมีการเสนอผลการประชุมของทีมต่าง ๆ ผ่านทาง Intranet ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการกระจายข้อมูลให้กับทีมงานอื่น ๆ  หลังจากนั้นจึงนำมาสู่การปฏิบัติ  และติดตามประเมินผลจาก KPI  และแบบประเมินตนเองที่แต่ละทีมจะต้องจัดทำขึ้น ก่อนการทำงานทุกครั้ง   จะเห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล จะเป็นระบบการทำงานผ่าน Intranet   การใช้ KPI  และแบบประเมินตนเอง  นั่นเอง  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีการคิดทำโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานหรือคิดรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้วยตนเอง  ทำให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นทุกหน่วยงาน บุคลากรกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็น องค์กรเรียนรู้ (Learning  Organization)
                จะเห็นว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้น ได้มีการใช้ KPI , KM  และ HRD ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรเรียนรู้ (Learning  Organization)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้น เรื่อง การพัฒนาคน ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการที่จะช่วยผลักดันให้เกิดองค์กรเรียนรู้ (Learning  Organization)