ความเห็น 2352118

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงาน Mini_KM6 ฉบับเต็ม (139 หน้า)ได้ที่นี่ครับ

http://qa.mfu.ac.th/QADep/mfuqa/KM/2553/1_11_2553/Mini_UKM6.pdf