ความเห็น 2352097

ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา Mini_UKM6 ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง

เขียนเมื่อ 

ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4