ความเห็น 23348

สังเวชนียสถาน (3)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.143.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์ ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • การนำเสนอ (presentation) ในยุคนี้เป็นยุค "คอมบิ (combination = ผสมผสาน)", "โฮลิ (wholistic = องค์รวม / บูรณาการ)", และ "คอมโพ (composite  = ประกอบ)" หรือการผสมผสานอย่างที่อาจารย์สมลักษณ์ว่า  
  • ขอขอบคุณอาจารย์สมลักษณ์ครับ...
    "ยิ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ยิ่งเพิ่มองค์ความรู้"