ความเห็น 2324405

เพลงลาวจ้อย

3+36+3
IP: xxx.173.1.71
เขียนเมื่อ 

---ด รมชร ---- -ม-ร ---ด รมชร มรดร -ม-ช

---ม ชลดช ---ม รดรม --ชล -ด-ร มรดล --ดช

---ล -ชชช -ช-ล ดรมล --ชม -ช-ล --ชล ดชชช

---ล -ชชช ชมรด -ร-ม ---- -ช-ร มรดร -ม-ด