ความเห็น 2235651

ร่วมประชุมใหญ่ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 70

เขียนเมื่อ 

 

คาบต่อมาเป็นเรื่อง

Safety first: Environment, toys and people

 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

อาจารย์บรรยายถึงอัตราตายในเด็ก 0-5 ปี

ที่มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์มีมากขึ้น

อาจารย์ให้ดูภาพสถานที่ที่อันตรายต่อเด็ก

รูปแบบการได้รับอันตรายจนเสียชีวิต

ทั้งที่บ้านและที่สถานเลี้ยงเด็กรวมทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะสนามเด็กเล่น

โดยกลุ่มเด็กเศรษฐานะต่ำจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันตรายบ่อยที่สุด

อาจารย์ อยากให้มีข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมขั้นต่ำที่สุด

ที่ให้เด็กอยู่อาศัยได้ 

โดยหากที่อยู่ของเด็กนั้นๆไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

รัฐต้องเข้าแทรกแซง