ความเห็น 223445

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 
ไม่มีรูป
สุพจน์

 โหหิ ปน  พุทฺธวรสฺส ธมฺมวินเย อภิปสนฺโน

อามนฺตา