ความเห็น 223304

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

สุพจน์
IP: xxx.7.138.119
เขียนเมื่อ 
ตุมฺหากํ  ภนฺเต  ปสนฺโน  โหมิ