ความเห็น 220183

บวชพระ : อีกหนึ่งวีถีความเป็นชายของวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ

เขียนเมื่อ 

การบวช ผู้บวชต้องเจริญศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะได้ประโยชน์จริง ได้รู้ว่า ความสุขที่แท้จริงของการบวชว่าเป็นอย่างไร มันสงบ อย่างไร พระเป็นเนื้อนาบุญของเรา เมื่อพระรับประเคนของจากเรา เพื่อประโยชน์ของเพศสมณะ และไปบำเพ็ญสมณธรรม  เกิดเป็นบุญๆนั้น ก็ตกมาถึงเราด้วยค่ะ   เมื่อพระไม่มีเครื่องกังวล  ก็จะแสวงหาความรู้ นำความรู้มาสั่งสอนเผยแพร่แก่หมู่ชนต่อไป