ความเห็น 2198551

จริยธรรมในการรับทุนวิจัย

แบ่งปัน
IP: xxx.19.13.30
เขียนเมื่อ 

ต้องออกตัวเช่นกันว่าเป็นนักวิจัยมือใหม่ เท่าที่ทำวิจัยมา จะยึดตาม "จรรยาบรรณนักวิจัย" ของสภาวิจัยแห่งชาติ ตามไฟล์ในลิงค์

http://eval.nrct.go.th/images/stories/report/appendix-9.pdf

และหากมีการทดลองกับสัตว์ก็จะยึดตาม "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ"

http://eval.nrct.go.th/images/stories/report/appendix-10.pdf

ถ้าพิจารณาตามเอกสาร "จรรยาบรรณนักวิจัย"

ข้อ 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

นักวิจัยพึงเผยแพร่ ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริ ง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

นักวิจัยมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

คิดว่าพอจะตอบคำถามที่คุณอาทถามได้ไม่มากก็น้อย ^__^