ความเห็น 218931

นวกา ปฺรกฺกรา มยฺหํ มโนรเถ ปญฺญายนฺติ

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการหลวงพี่ครับ

  • เพิงสังเกตแป้นพิมพ์ว่ามันมีทั้ง จุดล่าง จุดบน เลย ก็คราวนี้แหละ